InzichtenNieuwe schema liften vanuit SBCL heeft gevolgen

Nieuwe schema liften vanuit SBCL heeft gevolgen

Het nieuwe ‘Schema Liften’ voor keuring van personenliften is op 1 juni 2019 op de SBCL-website gepubliceerd en kent een overgangstermijn van 3 maanden. Dit betekent dat m.i.v. 1 september alle CBI’s binnen dit werkveld conform het nieuwe schema moeten werken. Dit heeft gevolgen voor de liftkeuringen.

De overheid trekt zich terug, en wijst CBI’s aan op basis van accreditatie door de RVA

In vervolg op het vervallen van het sinds 2011 geldende stelsel voor aanwijzing en toezicht voor keuringsinstanties (CBI’s) van het Ministerie SZW was het noodzakelijk om de bestaande schema’s WDAT en WSCS te vervangen. De bestaande schema’s moesten worden vernieuwd en wel zodanig dat de Raad voor Accreditatie (RvA) op basis ervan de CBI’s kan accrediteren. In het keuringschema is de basis vastgelegd die elke CBI moet volgen teneinde te bepalen of de personenlift aan de wettelijke eisen voldoet. Naast technische eisen vallen hier bijvoorbeeld ook zaken als competenties, interne opleidingen en onafhankelijkheidscriteria binnen CBI’s onder.

Overgangstermijn schema’s

Het nieuwe ‘Schema Liften’ dat voluit de titel ‘Schema voor de conformiteitsbeoordeling van liften in de gebruiksfase 2018v7’ draagt is op 1 juni op de SBCL-website gepubliceerd als ‘Schema Liften 2018v7’ en kent een overgangstermijn van 3 maanden. Dit betekent dat m.i.v. 1 september alle CBI’s binnen het werkveld personenliften conform het nieuwe ‘Schema Liften’ moeten werken. Dit nieuwe schema bestaat uit 3 onderdelen: periodieke keuringen, modificatiekeuringen (voor bestaande liften) en keuringen voor liftgebruik tijdens de bouwfase van een gebouw.

Accreditatie

De RvA heeft het Schema Liften toegevoegd aan de lijst met schema’s waarvoor de RvA accreditatie kan verlenen (RvA-BR010). Ook Liftinstituut moet zich door de RvA laten accrediteren op basis van het nieuwe ‘Schema Liften’ en dit schema uiterlijk 1 september hanteren bij de uitvoering van de liftkeuringen.

Aandachtspunten nieuwe ‘schema liften’ en gevolgen voor de liftkeuringen

Bij een nieuwe lift moet ALTIJD een gedateerde en ondertekende EU-conformiteitsverklaring in het liftboek aanwezig zijn. Volgens het nieuwe Schema Liften moet hier door de CBI expliciet op worden gecontroleerd. Dat geldt dus ook als Liftinstituut direct voorafgaand aan de Ingebruiknamekeuring tijdens de bouwfase of de Eerste periodieke keuring de eindcontrole of eenheidskeuring uitvoert. Ontbreken van de gedateerde en ondertekende EU-conformiteitsverklaring leidt tot het niet kunnen afronden van de keuring en dus extra bezoek door herkeuring. Voorkom dit door ervoor te zorgen dat de EU-conformiteitsverklaring in het liftboek kan worden getoond.

Voor een lift die tijdens de (ver)bouwfase van een gebouw in gebruik is ten behoeve van de bouw stelt het nieuwe Schema Liften aan het einde van de bouwfase een keuring door een CBI verplicht. Volgens het oude WSCS mocht die keuring onder voorwaarden door de installateur worden uitgevoerd en aangetoond via een zogenaamd ‘proces-verbaal van Oplevering’. Een aantal installateurs liet deze keuring overigens nu al door Liftinstituut uitvoeren. Zie Schema Liften 8.1.4. Wees hier als installateur op attent en vraag deze keuring na bouwgebruik tijdig bij ons aan. Dat kan met het formulier ‘nieuwbouwkeuring en keuring tijdens bouwfase gebouw van personenliften’ op de website van Liftinstituut (kies de optie ‘Keuring na Bouwgebruik’).

Bij een modificatiekeuring moet de CBI erop toezien dat het oorspronkelijke veiligheidsniveau van de lift minimaal behouden blijft. Om toetsing daarvan mogelijk te maken moet de situatie vóór de modificatie goed inzichtelijk zijn. Zo nodig moet e.e.a. met een risicoanalyse worden aangetoond (zie Schema Liften 8.3 en tabel c.3 punt 1). Wees ook hier als installateur op attent en zorg ervoor dat deze risicoanalyse, indien nodig, tijdens de modificatiekeuring in het liftboek beschikbaar is. Als alternatieve oplossing kan de modificatie gebaseerd worden op de NEN-EN 81-20, als laatste stand van de techniek, om aantoonbaar te hebben dat wordt voldaan aan meer dan aan het behoud van het oorspronkelijke veiligheidsniveau.

Het Schema Liften benoemt expliciet dat administratieve afhandeling van keuringspunten bij een afgekeurde lift bij alle keuringen in de gebruiksfase niet mogelijk is. Dit geldt dus voor:

– periodieke keuring (VK)
– eerste periodieke keuring (EVK en EVKI)
– ingebruiknamekeuring liften in gebruik tijdens (ver)bouw van een gebouw (IGKB)
– periodieke keuring tijdens (ver)bouw van een gebouw (VKBOUW)
– modificatiekeuring (MK)
– keuring na gebruik lift tijdens (ver)bouw van een gebouw (KNB).

Er zal dus altijd een herkeuring moeten volgen na afkeuring.

Bij alle keuringen volgens het nieuwe Schema Liften worden urgentiecodes toegepast bij de vaststelling van het keuringsresultaat goedkeur/afkeur. Dit beoogt eenduidigheid in de keuringsuitslag goedkeur/afkeur te bevorderen op basis van objectieve criteria, die zijn vastgelegd in de inspectietabellen van bijlag A, B, B.1 en C.3 van het Schema Liften.

Door het nieuwe Schema Liften is er ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in onze aanvraagformulieren voor keuringen. U vindt ze op onze website. We verzoeken u uitsluitend deze herziene formulieren te gebruiken. Ze zijn zowel voor de huidige- als voor de nieuwe werkwijze per 26 augustus 2019 bruikbaar.

Inzichten

Nog meer relevant nieuws

Onze partners

Wij werken met plezier voor